THE LAKES | FEATURED SPECIES | PHOTOS  | ARTICLES / TIPS
Seneca Lake Landlocked Salmon!

Seneca salmon and lampreys

   

More lamprey damage

   

25" Landlocked salmon and laker

   

Bamboo rods and landlocked salmon #1

   

Bamboo and salmon #2

   
161529